width값고정을 위한 이미지 width값고정을 위한 이미지
> 고객센터 > 자료실
클린Day 동참마크와 엠블럼 다운로드
2014-07-09 오후 2:46:37 4052
FILE:  동참마크(1).zip
        
2D 동참마크                                                                        3D 동참마크


      

2D 엠블럼                                                                          3D 엠블럼


매년 7월 7일로 지정된 클린 Day의 동참마크와 엠블럼 입니다.